Regulamin sklepu internetowego www.abip.com.pl

Definicje
Następujące pojęcia użyte w Regulaminie, pisane z wielkiej litery, oznaczają:
Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady, korzystania ze Sklepu, stanowiący również
regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
Usługodawca – właściciel Sklepu.
Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (zwanej dalej „k.c.”) zawierana za pośrednictwem Sklepu pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
W przypadku, gdy Kupującym jest Konsument, to przez Umowę sprzedaży należy rozumieć umowę
sprzedaży w rozumieniu k.c. zawieraną na odległość, w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o
ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez
produkt niebezpieczny.
Produkt – przedmiot Umowy sprzedaży, prezentowany w Sklepie.
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego adresowane do Sprzedającego, zmierzające
bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, której przedmiotem ma być Produkt, wyrażane na
odległość za pośrednictwem Sklepu, pocztą elektroniczną, faxem lub telefonicznie, określające rodzaj
i liczbę Produktu.
Potwierdzenie Zamówienia – oświadczenie woli Sprzedawcy adresowane do Kupującego, składane po
złożeniu przez Kupującego Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży,
której przedmiotem ma być Produkt, wyrażane na odległość za pośrednictwem Sklepu, pocztą
elektroniczną, faxem lub telefonicznie
Strony transakcji

Stroną dokonującą zakupów w witrynie internetowej www.abip.com.pl może być wyłącznie
pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w tym konsument, w
rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z
późn. zm.) lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której
odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwaną dalej Kupującym.
Stroną dokonującą sprzedaży produktów w witrynie internetowej www.abip.com jest: Biuro
Pośrednictwa Handlowego Abip z adresem przy ul. Staszica 16 07-201 Wyszków, któremu nadano nr
NIP 7621037724, zarejestrowany pod nr Regon 140205073 zwana dalej Sklepem.
Przedmioty transakcji

Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na stronie internetowej Sklepu w chwili
składania zamówienia.
Ceny wszystkich produktów i usług przedstawionych na stronie Sklepu wyrażone są w złotych
polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
Przedstawione zdjęcia są poglądowe. Nie zawsze przedstawiają aktualny wygląd produktu. Czasami
może się zdarzyć, że producent wprowadza modyfikacje produktu i nie posiadamy aktualnego
zdjęcia.
Wszystkie produkty przedstawione na stronie Sklepu są fabrycznie nowe, posiadają wymagane
atesty, instrukcje obsługi. Sprzedawca nie udziela gwarancji.
Składanie zamówień
Składanie zamówień w Sklepie następuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Potwierdzenie oraz przyjęcie zamówienia przez Sklep następuje drogą telefoniczną lub przez pocztę
elektroniczną w ciągu 1 dnia roboczego od potwierdzenia otrzymania zamówienia. Z chwilą
odebrania produktu przez Klienta następuje zawarcie umowy sprzedaży.
Gdy produkt jest niedostępny, czasowo niedostępny lub dostępny w innej cenie niż prezentowana w
Sklepie, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego. W takim przypadku Kupujący może złożyć
Zamówienie zawierające cenę, po jakiej Produkt jest dostępny (potwierdzoną przez Sprzedawcę), lub
czas, w jakim produkt jest dostępny (potwierdzony przez Sprzedawcę).
W przypadku braku możliwości Potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę z winy Kupującego (np.
błędne oznaczenie przez Kupującego numeru telefonu – brak danych teleadresowych
umożliwiających skontaktowanie się przez Sprzedawcę z Kupującym) Zamówienie, po 5 dniach
roboczych, uznaje się za niebyłe.
Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
Formy płatności
Składając Zamówienie Kupujący może wybrać następujące formy płatności:
a) przelewem bankowym lub gotówką przy odbiorze Produktu, dla Zamówień nie przekraczających 15
000 zł;
b) wyłącznie przelewem bankowym dla Zamówień powyżej 15 000 zł,
c) ograniczenia pobrań kwotowych dotyczą wyłącznie wysyłki firmami kurierskimi
d) Paynow bezpieczne płatności online obsługiwane przez Mbank. ——0.95 % piszemy czy nie
Realizacja zamówienia
Realizacja zamówienia rozpoczyna się po przyjęciu zamówienia.
Czas realizacji zamówienia jest to czas od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep do
dnia wysłania towaru do Kupującego.
O planowanym czasie realizacji zamówienia Kupujący jest zawiadamiany wraz z przyjęciem
zamówienia przez Sklep. Podana przy każdym produkcie dostępność jest orientacyjnym czasem
realizacji zamówienia, która może nieznacznie ulec zmianie.

Jeżeli brak towaru w magazynie może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia Kupujący
może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówienia, wybrać inny towar o podobnych
właściwościach lub zrezygnować z części zamówionego towaru. Jeżeli Kupujący nie zgadza się na
wydłużenie czasu realizacji zamówienia, zamówienie zostaje anulowane a wpłacone zaliczki zwrócone
Kupującemu niezwłocznie.
W przypadku niektórych mało popularnych i trudnodostępnych Produktów Kupujący zostanie
poinformowany przez Sprzedawcę, że przed potwierdzeniem zamówienia wymagana jest zmiana
zamówienia poprzez wyrażenie przez Kupującego zgody na pobranie 20 % zaliczki.
W przypadku, gdy Sprzedawca wymaga od Kupującego 20% zaliczki, Sprzedawca jest zobowiązany do
przystąpienia do realizacji Umowy dopiero po uiszczeniu przez Kupującego całości zaliczki.
Do każdej przesyłki Sklep dołącza dowód zakupu towaru w postaci paragonu.
W celu otrzymania faktury VAT:
a) należy poinformować Sprzedawcę o woli otrzymania faktury VAT w chwili składania Zamówienia i
podać dane niezbędne do sporządzenia faktury VAT. Faktura zostanie wtedy dostarczona wraz z
towarem.
b) jeżeli w Zamówieniu Kupujący nie poinformował, że chce otrzymać
fakturę VAT lub nie przekazał danych niezbędnych do jej sporządzenia, to może ją otrzymać, jeżeli w
ciągu 7 dni od daty zakupu prześle pocztą do Sprzedawcy paragon fiskalny, wraz z danymi
niezbędnymi do sporządzenia faktury VAT.
Dostawa
Chwilą wydania Produktu jest moment odebrania Produktu przez Kupującego od Sprzedawcy, a w
przypadku wysyłki Produktu powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi trudniącemu się
przewozem rzeczy danego rodzaju.
Sprzedawca wybierając przewoźnika kieruje się cechami zamówionego Produktu oraz dokonanym
przez Kupującego wyborem.
Wysyłając Produkt do Kupującego, Sprzedawca zapewni sposób opakowania i przewozu
odpowiadający właściwościom Produktu w szczególności zapewniający jego nienaruszalność.
W dniu nadania zamówienia z magazynu Kupujący jest o tym informowany drogą telefoniczną lub
mailową oraz jest informowany o prawdopodobnym terminie złożenia zamówienia.
Koszt opłaty za przesyłkę podawany jest w momencie złożenia zamówienia, może ulec zmianie w
przypadku Zamówienia kilku Produktów nie mieszczących się w danej wadze zadeklarowanej
przesyłki.
Kupujący zobowiązany jest do pokwitowania odbioru przesyłki od kuriera. Przed tym Kupujący
powinien zbadać stan opakowania oraz jego zawartości, na tyle, ile to możliwe. W razie dostrzeżenia
wad powinien o tym zawiadomić Kuriera.
Odstąpienie od umowy przez konsumentów
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.)
Kupujący, będący konsumentem, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania
przyczyny w terminie 14 dni od od daty dostarczenia towaru, składając do SKLEPU pisemne

oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. (punkt ten
nie obejmuje odbioru osobistego w siedzibie firmy)
W razie wysłania do SKLEPU oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem faksu lub
poczty elektronicznej, oryginał oświadczenia należy dołączyć do przesyłki ze zwracanym towarem. W
takim wypadku Sklep prześle niezwłocznie Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej
potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
Zwracany towar musi być kompletny i znajdować się w stanie niezmienionym w ramach zwykłego
zarządu, co oznacza, że konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące
wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy.
Zwracany towar powinien zostać odesłany na koszt własny Kupującego do magazynu Sklepu
znajdującego się pod adresem: ul. Staszica 16, 07-201 Wyszków, niezwłocznie, jednak nie później niż
14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sklep nie przyjmuje przesyłek
nadanych za pobraniem.
Wszystkie dokonane przez Kupującego, będącego konsumentem, płatności zostaną mu zwrócone
przez Sklep niezwłocznie po sprawdzeniu towaru, co do jego zgodności z wymaganiami określonymi
w ust. 3 § 7 i nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia o
odstąpieniu od umowy.
Kupujący zobligowany jest do zabezpieczenia odsyłanego towaru przed zniszczeniem.
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.)
prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w
odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w
zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu.
Przy odbiorze zamówionego produktu w siedzibie firmy nie przysługuje prawo zwrotu gdyż nie jest to
umowa zawarta na odległość (jednak sklep może mieć dobrą wolę i produkt przyjąć)
Postanowienia końcowe
Wszystkie prezentowane w Sklepie produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach
identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Właściwym do rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą (Sprzedawcą) a
Usługobiorcą (Kupującym) właściwy jest sąd właściwy ze względu na miejsce wykonywania
działalności przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy stroną sporu jest Konsument
właściwość sądu określa się według norm postępowania cywilnego.

W celu realizacji zamówienia należy kliknąć przycisk „Realizuj zamówienie”. Kliknięcie tego przycisku
skutkuje zawarciem umowy sprzedaży i powoduje obowiązek zapłaty ceny towaru powiększonej o
koszty wysyłki.
Regulamin obowiązuje od dnia 27.10.2018r

Polityka RODO
Regulamin sklepu internetowego pod kątem rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Obowiązek informacyjny
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach
przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania w oparciu o art. 13
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)
Informacja dla klientów
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest www.abip,com,pl Biuro Pośrednictwa
Handlowego ABIP ul. Staszica 16 07-201 Wyszków.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją umowy/zamówienia.
Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych
(RODO)
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub
większej liczbie
określonych celów;
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej
osoby fizycznej;
Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa.
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy,
kurierzy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów,
firmy archiwizujące dokumenty, firmy współpracujące z www.abip.com.pl w celu rozpatrywania
reklamacji (producenci i dostawcy).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego
Administratora wynikającego z przepisów prawa bądź gdy dane osobowe przetwarzane na podstawie
odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
Biuro Pośrednictwa Handlowego Abip nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących
osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
Gdy uzna Pan/Pani, iż Biuro Pośrednictwa Handlowego Abip jako administrator danych, przetwarza
je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych
Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących
postępowania ustawowego jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.
Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.
Celem umowy jest badanie satysfakcji klientów poprzez wysyłania na adres e-mail ankiety z prośbą o
ocenę transakcji. Kupujący może w każdej chwili nie wyrazić zgody poprzez pisemne lub telefoniczne
powiadomienie sklepu.
Biuro Posedenictwa Handlowego Abip
Ul. Staszica 16 , 07-201 WYSZKÓW
abip@op.pl
0048660506540